Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , , e.a.

Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst

Paperback Nederlands 2020 9789462908475
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Kan een werkgever eenzijdig de werknemer een – substantiële – verlaging van het loon opleggen? Kan de werkgever eenzijdig de arbeidsduur of de arbeidstijd fors, verkorten? Kan de werkgever eenzijdig de functie van de werknemer wijzigen en hem opdragen, al dan niet met verlaging van het loon, deze andere functie te gaan vervullen? Hoe werkt verlaging van een pensioenpremie bij de drie-hoeksverhouding werkgever-werknemer-pensioenfonds? Hoe gaan we om met begrippen als solidariteit en redistributie in deze lastige coronatijd? Deze en vele andere vragen passeren de revue in dit boek.

Nadat de Hoge Raad in 2008 het toonaangevende arrest Stoof tegen Mammoet gewezen had, heeft hij de uitleg en toepassing van de artikelen 7:613 BW en 7:611 BW door rechtspraak (Monsieurs tegen Wegener uit 2011 en Fair Play uit 2019) verder ontwikkeld. Ook de literatuur liet zich niet onbetuigd. En kenmerkend voor het thema van de eenzijdige wijziging is dat het telkens weer beïnvloed wordt door andere (arbeidsrechtelijke) vraagstukken zoals de uitleg van de cao, de ondubbelzinnige instemming van de werknemer, de betekenis van het incorporatiebeding, het binnen een overeenkomst tussen partijen bestaande gerechtvaardigd vertrouwen (art. 3:35 e.v. BW) ten aanzien van het bestaan van een arbeidsvoorwaarde, het mede-zeggenschapsrecht (de rol van de ondernemingsraad) en de al dan niet vermeende toezegging door de werkgever aan de werknemer (PontMeijer-arrest, 2018).

Dit alles wordt grondig uit de doeken gedaan door de vier auteurs.

Specificaties

ISBN13:9789462908475
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:296
Druk:1
Verschijningsdatum:19-10-2020
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Inhoudsopgave

Voorwoord 5
1 Eenzijdige wijziging, een hernomen introductie 13
Leopold Holtus
1.1 Verandering: tijd en ruimte 13
1.2 Tijd: het arbeidscontract als duurovereenkomst 14
1.3 Ruimte: de onderneming als organisatie en gemeenschap 16
1.4 Arbeid als vorming 18
1.5 De arbeidsovereenkomst: contract of instituut? 19
1.6 Sferisch arbeidsrecht: over bellen, globes en gewelven 20
1.7 Een terugblik: het arbeidsreglement en de medezeggenschap 23
1.8 Van der Lely/Taxi Hofman en ‘de zwaarte van de toets’ 29
1.9 Intermezzo: hoe rechtsvinding werkt 39
1.10 Stoof/Mammoet: de verbreding van de blik 41
1.11 Monsieurs c.s./Wegener: communicerende vaten 44
1.12 Terug naar Stoof/Mammoet 47
1.13 De collectieve arbeidsvoorwaardenvorming 51
1.14 Redistributie in tijden van crisis 52
1.15 Medezeggenschap, solidariteit en draagvlak: het Fair Play-arrest 53
1.16 ‘Open als een schelp, dicht als een steen’ 61

2 Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen 65
Sjef de Laat
2.1 Het eenzijdige-wijzigingsbeding 65
2.1.1 Geschiedenis artikel 7:613 BW 65
2.1.2 De betekenis van het ingetrokken lid 2 66
2.1.3 Schriftelijk beding 67
2.1.4 Overgang van onderneming 68
2.2 Inhoud en samenstelling van ‘een beding’ 68
2.3 Incorporatiebeding = eenzijdige-wijzigingsbeding? 68
2.4 Reikwijdte van het beding 70
2.5 Ambtshalve toetsing 71
2.6 Eenzijdige-wijzigingsbeding 71
2.6.1 Eenzijdige-wijzigingsbeding of nadere afspraak over invulling cao 71
2.6.2 Bevat de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een eenzijdige-wijzigingsbeding? 72
2.6.3 Eenzijdige-wijzigingsbeding eist betrokkenheid OR 72
2.6.4 Bewoordingen niet duidelijk 73
2.6.5 ‘Het recht voorbehoudt ...’ 74
2.6.6 Zinsnede in bonusregeling 74
2.7 Een in de arbeidsovereenkomst voorkomende arbeidsvoorwaarde 74
2.8 Wijzigen 77
2.9 Arbeidsvoorwaarde 78
2.9.1 Harmonisatie 78
2.9.2 Voorkomen CO2-uitstoot en verantwoord ondernemen 80
2.9.3 Modernisering van arbeidsverhoudingen 80
2.9.4 Nieuwe wetgeving 81
2.9.5 Nevenwerkzaamheden 85
2.9.6 Severance-policy en deferral-beleid 85
2.10 Het gewicht en de zwaarte van arbeidsvoorwaarden 85
2.10.1 Zwaarwichtigheid en zwaarte van de arbeidsvoorwaarde(n) 85
2.10.2 De vier loonsverlagingsuitspraken uit 2013 en 2015 88
2.10.3 Meer waarde hechten aan standpunt OR? 89
2.10.4 Gevolgen voor secundaire arbeidsvoorwaarden? 90
2.10.5 Invloed OR 91
2.11 Lager loon en disfunctioneren 93
2.11.1 Andere vormen van loon en beloning 93
2.11.2 Discretionaire bevoegdheid werkgever bij remuneraties (bonus) 93
2.11.3 Beoordelingsvrijheid versus discretie 95
2.11.4 Hoever reikt de beslissingsvrijheid van de werkgever? 97
2.11.5 Drie vormen van (vermeende) discretie 98
2.11.6 Beslissingsvrijheid en evenredigheid/subsidiariteit 100
2.11.7 De uitspraak van de Hoge Raad over bonus 101
2.11.8 De invulling van goed werkgeverschap 102
2.11.9 Cicurel/Alcatel: het optievervalbeding 102
2.12 Provisie, jubileumuitkering, toeslagen, hypotheekrentekorting 104
2.12.1 Provisie 104
2.12.2 Jubileumuitkering 105
2.12.3 Hypotheekrentekorting 108
2.12.4 Onregelmatigheidstoeslag 109
2.12.5 Honoreringssystematiek (van vast en variabel salaris) 109
2.12.6 Ploegentoeslag 111
2.12.7 Dertiende maand 112
2.12.8 Periodieken 112
2.13 Het belang dat moet wijken en informatie 112
2.14 Vakantie 113
2.14.1 Vakantie, EU-Richtlijn 2003/88 en het EU-Handvest 113
2.14.2 Vakantie en Stoof/Mammoet 115
2.15 Hoe nu bij arbeidsduur? 116
2.15.1 Het ‘instructierecht’ van artikel 7:660 BW 117
2.15.2 Instructierecht en EVRM 118
2.16 Arbeidsduur, arbeidstijd, werktijd, roosters en spreiding van uren 118
2.16.1 Arbeidsduur 119
2.16.2 Voorvraag vóór toepassing van artikel 7:613 BW 119
2.16.3 Een andere oplossing: artikel 6:248 lid 2 BW? 121
2.16.4 Geen beperkende werking maar gewoon Stoof/ Mammoet ... 122
2.16.5 Wel arbeidsduurvermindering, maar geen lager loon 122
2.16.6 Arbeidsduur in Wfw 123
2.16.7 Invloed Wfw op artikel 7:613 of 7:611 BW bij aanpassing arbeidsduur 123
2.16.8 Rechtspraak 2008-2011 124
2.16.9 Rechtspraak tussen 2012 en 2020 124
2.17 Werktijd, BBA 1945, verbod van werktijdverkorting 128
2.18 Arbeidstijd(en) en (werk- of dienst)roosters 129
2.19 De betekenis van een cao voor de wijziging van de arbeidstijd 131
2.19.1 Geen cao en wel ‘collectieve regeling’ 132
2.20 Moet het privébelang altijd wijken? 133
2.21 (Werk)roosters 135
2.21.1 Is een werkrooster een arbeidsvoorwaarde? 136
2.21.2 Wat is dan die belangenafweging bij roosterwijzigingen? 137
2.22 Spreiding van uren 137
2.23 Bedrijfsauto, leaseauto, telefoon, laptop en onkosten 138
2.24 Functie 140
2.24.1 Het belang van ‘de functie’ voor een werknemer 140
2.24.2 Functiewijziging in de rechtspraak 141
2.24.3 Functie in de cao 144
2.25 Eerste tussenconclusie bij functiewijziging 150
2.26 Functie niet in cao (I) 151
2.27 Functiewijziging door of ten gevolge van arbeidsongeschiktheid 151
2.28 Wijziging van de functie door bedrijfseconomische factoren 152
2.29 Functie niet in cao (II) 153
2.30 Tweede tussenconclusie bij functiewijziging 154
2.31 Functiewijziging als disciplinaire maatregel 155
2.31.1 Invloed arbeidstuchtrecht 158
2.32 Oudere rechtspraak 160
2.32.1 Geen breuk met het verleden: opmerkelijke consistentie 164
2.33 Enkel verlaging functie of verlaging functie met verlaging loon of overplaatsing 165
2.33.1 Verlaging functie samen met verlaging loon of met standplaatswijziging en/of overplaatsing 166
2.34 Lagere functie = lager loon? 167
2.35 Lood om oud ijzer? 168
2.36 Overplaatsing en standplaatswijziging 169
2.36.1 Standplaatswijziging: vanwege bedrijfseconomische noodzaak en als disciplinaire maatregel? 169
2.37 Overplaatsing 171
2.38 Aanpassing arbeidsplaats ofwel arbeidsplek/werkplek 171
2.39 Pensioen, vervoersregelingen en onkostenvergoedingen 172
2.40 Europees recht en eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst 172
2.40.1 Grote verscheidenheid aan Europese regels ... 172
2.40.2 Ongelijke behandeling 173
2.40.3 Arbeidsvoorwaarde: opzegtermijn is een arbeidsvoorwaarde 175
2.40.4 Loonsverlaging 176
2.40.5 De Griekse leraar die werkt in Duitsland 178
2.40.6 Beloningssysteem (salaristrappen) aangepast 179
2.40.7 Overgang van onderneming en wijziging van arbeidsvoorwaarden 180
2.40.8 De pensioenleeftijd van de Poolse rechters 182
2.40.9 Conclusie Europees recht en eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden 184

3 Eenzijdige wijziging met betrekking tot vervoersregelingen, onkostenregelingen en pensioen 187
Ribca van Wijngaarden
3.1 Inleiding 187
3.1.1 Arbeidsvoorwaarden 187
3.1.2 Eenzijdige wijzigingen van arbeidsvoorwaarden 188
3.1.3 Bedrijfsauto 190
3.1.4 Leaseautoregeling 193
3.1.5 Reiskostenregeling woon-werkverkeer 219
3.1.6 Lijn in de rechtspraak 224
3.1.7 Conclusie vervoersregelingen 225
3.2 Inleiding onkostenregelingen 226
3.2.1 Conclusie onkostenregelingen 228
3.3 Inleiding pensioen 228
3.3.1 Arbeidsvoorwaarden 229
3.3.2 De pensioendriehoek; drie rechtsverhoudingen 229
3.3.3 Eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden 230
3.3.4 Het eenzijdige-wijzigingsbeding 230
3.3.5 Geen wijzigingsbeding 230
3.3.6 Wijzigen van een pensioenovereenkomst 231
3.3.7 Wijzigen van een pensioenreglement 231
3.3.8 Negatieve optie 232
3.3.9 Instemmings- en adviesrechten op grond van de WOR 232
3.3.10 Pensioenrechtspraak 233
3.3.11 Pensioen na het einde van de arbeidsovereenkomst 243
3.3.12 Informatieverstrekking over de wijziging van een pensioenregeling 249
3.3.13 Conclusie pensioen 251

4 Wijziging van arbeidsvoorwaarden bij afwezigheid van een artikel 613-beding 253
Bas Westerhout
4.1 Hoe toetst de rechter roosterwijzigingen bij afwezigheid van een eenzijdige wijzigingsbeding? 253
4.2 Tussenconclusie 259
4.3 Is eenzijdige wijziging zonder eenzijdige-wijzigingsbeding – door de werkgever en/of de werknemer – mogelijk? 259
4.4 Parlementaire geschiedenis 260
4.5 De jurisprudentie van de Hoge Raad 261
4.6 Gedwongen instemming? 262
4.7 Eenzijdige wijziging en de jurisprudentie van het HvJ EU 264
4.8 Welke veranderingen in (bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische) omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de werknemer gehouden kan zijn in te stemmen
met een voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst? 265
4.9 De werknemer die weigert in te stemmen 268
4.10 Conclusie 272

Register 273

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst