Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur

Paperback Nederlands 2017 9789463150217
Verwachte levertijd ongeveer 12 werkdagen

Samenvatting

De Tracéwet werd van kracht op 1 januari 1994 en zal worden ingetrokken door de Omgevingswet. De wet is meer dan dertig keer gewijzigd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bijna 300 uitspraken gedaan over tracébesluiten.

In het eerste deel van dit boek staat de Tracéwet centraal. Artikelsgewijs worden de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie ontsloten en voorzien van praktijkervaringen en commentaar.

Het tweede deel van dit boek bespreekt de projectprocedure op grond van de Omgevingswet. Ook hier wordt de parlementaire geschiedenis artikelsgewijs ontsloten en voorzien van commentaar.

Specificaties

ISBN13:9789463150217
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:340
Druk:1
Verschijningsdatum:22-2-2017
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord v
Lijst van gebruikte afkortingen xxv

Inleiding 1

Deel 1

Hoofdstuk I van de Tracéwet: Algemene Bepalingen 5
1. Algemeen 5

Artikel 1 5
1. Algemeen 5
2. Begripsbepalingen 6
3. Jurisprudentie 6
3.1 Definitie hoofdweg 6
3.2 Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag? 7
3.3 De wijziging van een deel van de hoofdweg 8

Hoofdstuk II van de Tracéwet: Startbeslissing en verkenning 9
1. Een geheel nieuw hoofdstuk 9
2. Inhoud van hoofdstuk II: tracéwetprocedure (voorafgaand aan het tracébesluit) 9
3. Inhoud van hoofdstuk II (oud) 10
4. Verschillen tussen hoofdstuk II oud en hoofdstuk II nieuw 11
4.1 Aanvangsbeslissing versus startbeslissing 11
4.2 Verkenning versus verkenning 11
4.3 Trajectnota versus structuurvisie 11
4.4 Standpunt versus voorkeursbeslissing 12
5. Onderscheid in procedures is van alle tijden. 12
5.1 Bijzondere procedure voor grote projecten van nationaal belang 12
5.2 De procedure van de Spoedwet wegverbreding 13
5.3 De verkorte tracéwetprocedure 13
5.4 De uitgebreide structuurvisieprocedure 13

Artikel 2 14
1. Een mogelijk bestaand of toekomstig probleem (eerste lid) 15
2. Niet voor elk probleem een startbeslissing (eerste lid) 15
3. De voorbereiding van een startbeslissing (tweede lid) 15
4. De inhoud van de startbeslissing (derde lid) 16
5. Wel of geen structuurvisie? (vierde lid) 17
6. Kennisgeving en toezending (vijfde en zesde lid) 18
7. Jurisprudentie 18
7.1 Beroep tegen een startbeslissing? 18
7.2 Onvoldoende mogelijkheden tot over overleg en participatie 18
7.3 Aanvangsbeslissing is geen startbeslissing 20


Artikel 3 21
1. Algemeen 21
2. Het belang van het niet te vroeg voorsorteren naar een mogelijke oplossing 21

Artikel 4 21
1. Algemeen 22
2. Inhoud van de structuurvisie 22
3. Wel een oplossing maar geen tracébesluit 22
4. Artikel 2.3 van de Wro 23
4.1 Het niet van toepassing zijn van artikel 2.3, vierde lid, van de Wro 23
4.2 Wijziging van artikel 2.3 van de Wro 24
5. Geen beroep tegen een voorkeursbeslissing 24

Artikel 5 24
1. Algemeen 24
2. Parlementaire geschiedenis 25
3. Voorbeeld uit de praktijk 26

Artikel 6 26
1. Algemeen 26
2. Samenloop met de m.e.r-procedure 27
3. Vanuit de praktijk 28

Artikel 7 28
1. Algemeen 28
2. Artikel 2.3 van de Wro 29

Hoofdstuk III van de Tracéwet: Tracébesluit 31
1. Algemeen 31
Paragraaf 3.1. Algemene bepalingen 31
1. Algemeen 31

Artikel 8 32
1. Algemeen 32
2. Artikel 8 in relatie tot artikel 4, tweede lid 33
3. Verschillen met artikel 2 (oud) 33
4. Enkele voorbeelden 34
4.1 De aanleg van een hoofdweg, landelijke spoorweg of hoofdvaarweg 34
4.1.3 Jurisprudentie over de aanleg van nieuwe weg 34
4.2 De wijziging van een hoofdweg 35
4.2.1 Van verbreding naar uitbreiding van een weg 35
4.2.2 De wijziging die bestaat uit de uitbreiding van een weg 35
4.2.3 De wijziging die bestaat uit de ombouw van een weg tot autosnelweg 36
4.2.4 Besluitvormingsprocedure op basis van de thans geldende Tracéwet 36
4.3 De wijziging van een landelijke spoorweg 36
4.3.1 Ook een spoedwet voor spoorprojecten? 36

4.3.2 Het oogmerk van de minister om de bruikbaarheid van de spoorweg te verbeteren 37
4.3.3 Jurisprudentie over het oogmerk van de minister om de bruikbaarheid van de spoorweg te verbeteren 38
4.3.4 Uitbreiding met één of meer sporen 39
4.3.5 Spoorwegbouwkundige bouwwerken 40
4.3.6 De aanleg van een verbindingsboog 40
4.3.7 Een geheel van onderling samenhangende maatregelen ten aanzien van die spoorweg 41
4.3.8 Het opnieuw in gebruik nemen van een reeds aangelegde landelijke spoorweg 41
4.4 Een wijziging van de hoofdvaarweg 42

Artikel 9 43
1. Termijn voor vaststelling van het tracébesluit 44
1.1 De twee-jarentermijn 44
1.2 Gevraagd: Een termijn voor de behandeling van ingediende zienswijzen 44
1.3 Termijnen in eerdere versies van de Tracéwet 45
2. Het (vervallen) tweede lid 46
2.1 Van artikel 15 naar artikel 9 46
2.2 Gecorrigeerde verwijzing 47
2.3 De medewerking van de minister van Economische Zaken 47
3. Het tweede lid: het bevorderen van de vaststelling ruimtelijke plannen 47

Artikel 10 47
1. Globale inhoud van artikel 10 48
2. De begrenzing van het tracébesluit 49
2.1 Jurisprudentie over de begrenzing van het tracébesluit 49
2.1.1 Coentunnel en Westrandweg 49
2.1.2 Aansluiting Utrecht Noord en Ring Utrecht 50
2.1.3 Het Drongelens Kanaal en de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat 51
2.2 Begrenzing: is er sprake van samenhang tussen twee maatregelen in twee verschillende besluiten? 51
2.3 Begrenzing: stapsgewijs aanpassen van wegen 52
2.4 Compenserende maatregelen onderdeel van het tracébesluit? 52
2.5. Begrenzing van het reparatietracébesluit 53
2.5.1 Tracébesluit Betuweroute 2001 (wachtsporen Zevenaar) 53
2.5.2 Tracébesluit A2/A67 Randweg Eindhoven 2005 53
2.5.3 Tracébesluit Omlegging Zuid-Willemsvaart Maas-Den Dungen 2011 55
3. Van definitiebepaling naar inhoudsvereisten 55
4. Maatregelen en voorzieningen 56
5. Artikel 10, eerste lid, onder a 57
5.1 Jurisprudentie artikel 10, eerste lid, onder a 57
6. Artikel 10, eerste lid, onder b 57
6.1 Beleidsregel natuurcompensatie en Tracéwet 58
6.2 Jurisprudentie mitigerende en compenserende maatregelen 59
6.2.1 Het detailniveau van de compensatie van bomenkap 59
6.2.2 Het kappen en herplanten van bomen hoort in het tracébesluit zelf te staan 59
6.2.3 Extra natuurwaarde maar geen compenserende maatregel 59
6.2.4 Compenserende maatregel die niet onderdeel zijn van het tracébesluit 61
6.2.5. Compensatiegronden onderdeel van het tracébesluit? 62
6.2.6 Geen rechtstreeks verband 63
7. Artikel 10, eerste lid, onder c 63
7.1 Wat wordt verstaan onder bijkomende infrastructurele voorzieningen? 63
7.2 Jurisprudentie bijkomende infrastructurele voorzieningen 64
7.2.1 Tracébesluit Betuweroute: gronddepot 64
7.2.2 Verlegging A15 in verband met de aanleg van de Betuweroute 64
7.2.3 Een niet uitgebrachte nota van wijziging over de inhoud van het tracébesluit 65
7.2.4 Eroderende oevers en hoogwatergeulen 66
7.2.5 Nieuwe vestigingsplaats tankstation 67
7.2.6 Ontsluitingswegen als bijkomende infrastructurele voorziening 67
7.2.7 Samenhang tussen twee maatregelen: één besluit? 68
8. Artikel 10, eerste lid, onder d (tijdelijke maatregelen en voorzieningen) 69
8.1 De nota van wijziging 69
8.2 Jurisprudentie inhoud tracébesluit: de tijdelijke bouwweg 69
8.3 Commentaar op de uitspraak over de tijdelijke bouwweg 70
8.3.1 De praktijk 70
8.3.2 Betekenis van eerdere jurisprudentie 71
8.3.3 De onteigening van gronden nodig om tijdelijk als werkterrein te gebruiken 72
8.3.4 De toepasselijkheid van artikel 20 van de Tracéwet voor de aanleg van de bouwweg 73
8.3.5 De oplossing vanuit de praktijk 74
9. De kaarten 74
9.1 Kaarten bij de trajectnota 74
9.2 Kaarten bij het (ontwerp-)tracébesluit 75
9.3 Jurisprudentie over kaarten 75
9.3.1 Luchtfoto’s als kaartondergrond 75
9.3.2 Visualisaties 76
9.3.3 Overzichtskaart 76
10. De termijn voor de opleveringstoets 77
11. Het vaststellen of wijzigen geluidproductieplafonds 77
11.1 De hogere waarden regeling tot 1 juli 2012 77
11.2 Invoeringswet geluidproductieplafonds 78
11.3 Wijziging als gevolg van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014 79
12. Verantwoording over de wijze van participatie 80
13. De verdwenen relatie met de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 80
13.1 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 80
13.2 De overgebleven verwijzing naar de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels 80


Artikel 11 81
1. De voorbereiding van het tracébesluit: afdeling 3.4 Awb 81
2. (oud) artikel 12 van de Tracéwet. 81
2.1 Toezending van het ontwerp- tracébesluit 81
2.2 Oud recht artikel 12 (van voor juli 2005) 83
2.3 Oud recht artikel 12 (van voor oktober 2000) 83
3. Afdeling 3.4 Awb voor alle tracébesluiten? 83
3.1 Intrekking van een tracébesluit 83
3.2 Besluiten tot wijziging van een onherroepelijk tracébesluit 84
3.3 Ambtshalve wijzigingsbesluit hangende de beroepsprocedure 84
3.4 Wijzigingsbesluit als gevolg van een tussenuitspraak 85
3.4.1 De tussenuitspraak 85
3.4.2 Toepassing van artikel 8:68 Awb 86
3.5 Reparatietracébesluiten 87

Artikel 12 88
1. Algemeen (eerste lid) 89
2. Herkomst van het artikel 89
3. Commissie Elverding 90
4. Advies Raad van State en nader rapport van de regering 90
5. Standpunt regering in memorie van toelichting bij voorstel Crisis- en herstelwet 91
6. Artikel 12, tweede lid 92
7. Jurisprudentie 92
7.1 Artikel 12, eerste lid, van de Tracéwet 92
7.1.1 Tracébesluit N18 Varsseveld – Enschede 92
7.1.2 Tracébesluit A4 Vlietland-N14 93
7.2 Artikel 3.1a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 93
7.3 Artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet 94
7.3.1 Tracébesluit A4 Dinteloord - Bergen op Zoom, gedeelte Steenbergen 94
7.3.2 Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 94
7.3.3 Tracébesluit A50 Ewijk-Valburg 94
7.4 Artikel 4, vierde lid, van de Spoedwet wegverbreding 95
7.5 Conclusies over de jurisprudentie 95
8. Much ado about nothing 96

Artikel 13 96
1. Algemene opmerkingen over artikel 13 97
1.1 Een ‘nieuw’ artikel 13 97
1.2 Oud artikel 15 98
1.3 Artikel 13: de rechtsgevolgen van het tracébesluit 99
2. Het tracébesluit geldt als voorbereidingsbesluit 99
2.1 Parlementaire geschiedenis 99
2.2 Jurisprudentie 100
3. Het vervallen tweede lid 101
4. Doorbreking van de aanhoudingsplicht 102
5. Het vrijstellingskarakter van het tracébesluit 103
5.1 Parlementaire geschiedenis 103
5.2 Wat is de betekenis van ‘project van nationaal belang’ in het vierde lid? 104
5.2.1 Geldt? 105
5.2.2 Wijziging artikel 15, zesde lid, als gevolg van de inwerkingtreding van de (Invoeringswet) Wet ruimtelijke ordening 105
5.2.3 Wijziging artikel 15, zesde lid, als gevolg van de inwerkingtreding van de (Invoeringswet) Wabo 106
5.2.4 Artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.2 van het Bor 107
5.2.5 Conclusie ten aanzien van het bevoegd gezag 109
5.3 Jurisprudentie 109
5.3.1 Tracébesluit vrijstelling van welk bestemmingsplan? 109
5.3.2 Artikel 13, vierde lid, van de Tracéwet (Muiden I) 110
5.3.3 Artikel 13, vierde lid, van de Tracéwet (Muiden II) 110
5.3.4 Relatie vrijstellingskarakter en artikel 49 WRO 111
5.3.5 Het tracébesluit als toetsingskader voor vergunningen 112
5.3.6 Wegaanpassingsbesluit toetsingskader omgevingsvergunning 112
6. Artikel 13, vijfde lid (aanlegvergunning niet vereist) 112
6.1 Het systeem uitgelegd 112
6.2 Jurisprudentie 113
7. Artikel 13, zesde lid (verkeersbesluit) 113
7.1 Een wijziging als gevolg van de Crisis- en herstelwet 113
7.2 Een vreemde bepaling 113
7.2.1 Aanlegkarakter van een tracébesluit 114
7.2.2 Advies Raad van State en nader rapport 114
7.2.3 De artikelsgewijze toelichting 115
7.2.4 Verplichtingen op grond van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 115
7.3 Jurisprudentie 116
8. Artikel 13, zevende tot en met negende lid (Wet natuurbescherming) 117
8.1 Een wijziging als gevolg van de Crisis- en herstelwet 117
8.2 Wijziging als gevolg van de Wet natuurbescherming 118
8.3 Jurisprudentie 119
9. Artikel 13, tiende en elfde lid, van de Tracéwet. 120
9.1 Parlementaire geschiedenis 120
9.2 Jurisprudentie 121
9.2.1 Gemeenteraad dient tracé in zijn geheel en overeenkomstig het tracébesluit neer te leggen in het bestemmingsplan 121
9.2.2 Bestemmingsplan niet in strijd met het tracébesluit 121
9.2.3 Landschappelijke inpassing niet opnieuw aan de orde in bestemmingsplanprocedure 122
9.2.4 Hernieuwd onderzoek voor een bestemmingsplan overeenkomstig het tracébesluit? 123
9.2.5 Eén-jaarstermijn een fatale termijn? 124
9.2.6 Het wettelijk systeem van artikel 13, tiende lid, van de Tracéwet 124
9.2.7 Bestemmingsplan artikel 13, tiende lid, mag ook meer onderwerpen regelen 125
9.2.8 Artikel 13, tiende lid, van de Tracéwet (Muiden I) 126
9.2.9 Artikel 13, tiende lid, van de Tracéwet (Muiden II) 126
9.2.10 Artikel 13, tiende lid, van de Tracéwet (Muiden III) 127
9.2.11 Artikel 13, tiende lid, van de Tracéwet (Den Bosch) 128
9.2.12 Bestemmingsplan overeenkomstig een niet onherroepelijk tracébesluit 128

Artikel 14 131
1. Aanleiding voor artikel 15b (thans artikel 14) 131
2. Artikel 15b met drie leden 132
3. Parlementaire geschiedenis (31 546) 132
4. Parlementaire geschiedenis (Kamerstukken 32 377) 133
5. Jurisprudentie 135
5.1 Jurisprudentie van voor (oud) artikel 15b van de Tracéwet 135
5.2 Wijziging van ondergeschikte aard 136
5.3 Wro-jurisprudentie 137

Paragraaf 3.2. Bijzondere bepalingen 139
1. Algemeen 139

Artikel 15 139
1. Parlementaire geschiedenis 139
2. Bijlage 141
3. Jurisprudentie artikel (oud) 10a en artikel 15 van de Tracéwet 141
3.1 Alleen de in de bijlage genoemde projecten 141
3.2 A2 Den Bosch-Eindhoven 141
4. Jurisprudentie artikel 1.11 van de Crisis- en herstelwet 142
4.1 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen 142
4.2 N 31 Traverse Harlingen 142
4.3 A2 Passage Maastricht 143
4.4 A4 Delft-Schiedam 143

Artikel 16 [vervallen] 144
1. Parlementaire geschiedenis (artikel 16) 144
2. Parlementaire geschiedenis (artikel 10b) 144
3. Parlementaire geschiedenis (het vervallen van het voorgestelde artikel 16) 145

Artikel 17 145
1. Parlementaire geschiedenis (artikel 17) 145
2. Parlementaire geschiedenis (artikel 15a) 145
3. Parlementaire geschiedenis (toelichting artikel 11a) 146
4. Parlementaire geschiedenis (toelichting artikel 15a) 147
5. Jurisprudentie 147

Paragraaf 3.3. Overige bepalingen 148
1. Algemeen 148

Artikel 18 148
1. Algemeen 148
2. Toezending aan de beheerder van de spoorweg 148
3. Artikel 16 (oud) 149

Hoofdstuk IV Projectuitvoering 151

Artikel 19 151
1. Nieuw artikel 19 151

2. Toelichting bij (oud) artikel 18: oorspronkelijk wetsvoorstel 151
3. Wijziging van de termijn van 13 jaar 153
4. Wederom wijziging van de termijn 154
5. De termijn in de Spoedwet wegverbreding 155
6. Een jaarlijks voortschrijdend meerjarig uitvoeringsprogramma 155
7. In uitvoering nemen 155
8. Jurisprudentie 156
8.1 Geen geld geen besluit 156
8.2 Betekenis van artikel 18 voor de te verrichten onderzoeken 157
8.3 Tijdig in uitvoering genomen 157
9. Oud artikel 19 157

Artikel 20 158
1. Algemeen 159
2. Coördinatieregeling 160
3. Coördinatieregeling ook van toepassing op vergunningen van rijkswege 162
4. Besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit 163
5. Besluiten met het oog op de uitvoering van een tracébesluit (praktijk) 164
6. Fasering mogelijk (lid 4) 165
7. Artikel 3.9 van de Wabo 165
8. Indeplaatstreding 165
8.1 In welke gevallen? 165
8.2 Vervangende vergunningverlening wel overeenkomstig het geldende recht 166
8.3 Het ontbreken van een wettelijke termijn 166
8.4 Jurisprudentie indeplaatstredingsbesluit 166
9. Geen leges 167
10. Bevoegdheid tot indienen van aanvragen 167
11. Gelijktijdige bekendmaking 168
12. Jurisprudentie 168
12.1 Gevolgen van het niet tijdig indienen van zienswijzen op een ontwerp-uitvoeringsbesluit 168
12.2 Relatie tracébesluit en uitvoeringsvergunningen 169
12.3 Standpunt over vergunningplichtigheid artikel 20-besluit? 171
12.4 Inhoudelijke toetsing 171
12.5 Niet inhoudelijke toetsing (artikel 20, elfde lid in relatie tot artikel 27) 173
13. Oud recht: het (vervallen) eerste lid van artikel 20 173
13.1 Het voorkomen van voortijdige vergunningenaanvragen 174
13.2 Een tweetal wijzigingen van artikel 20, eerste lid 174
13.3 Het vervallen van het gehele eerste lid van artikel 20 175

Artikel 21 175
1. Parlementaire geschiedenis artikel (oud) 20a 175
2. Wijziging artikelen Belemmeringenwet Privaatrecht 176

Artikel 21a 177
1. Parlementaire geschiedenis bij (oud) artikel 20b 177
2. Crisis- en herstelwet 177
3. Onteigening: de administratieve en de gerechtelijke procedure 177
4. Soms wel wachten met dagvaarding tot het onherroepelijk zijn van het tracébesluit 178
5. Jurisprudentie 178
6. Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht 179

Artikel 21b 179
1. Parlementaire geschiedenis bij (oud) artikel 20c 179
2. Crisis- en herstelwet 180

Artikel 22 180
1. Algemeen 181
2. Parlementaire geschiedenis 181
3. Jurisprudentie 182
3.1 Tracébesluit schadeveroorzakend besluit 182
3.2 Schadevergoeding toch onderdeel van de procedure tegen het tracébesluit 182
3.3 Voorrangsregeling 183

Artikel 23 186
1. Algemeen 187
2. Parlementaire geschiedenis 187
3. Jurisprudentie 188
3.1 Derde spoor Zevenaar-Duitse grens 188
3.2 Station Utrecht 189

Artikel 24 189
1. Algemeen 189

Hoofdstuk V Beroep 191
1. Algemeen 191

Artikel 25 191
1. Algemeen 191
2. Jurisprudentie (artikel 25a) 191
2.1 Afstand 192
2.2 (niet-)ontvankelijk 193

Artikel 26 194
1. Algemeen 195
2. De twaalf maanden termijn 195
3. De Crisis-en herstelwet 195
4. Het tracébesluit A74 196

Artikel 27 197
1. Algemeen 197
2. Jurisprudentie 197

Hoofdstuk VI van de Tracéwet: Overgangs- en slotbepalingen 201

Artikel 28 [Vervallen per 01-07-2008] 201
1. Algemeen 201
2. Parlementaire geschiedenis 201

Artikel 28a [Vervallen per 01-01-2012] 202
1. Algemeen 202

Artikel 29 202
1. Inmiddels drie evaluaties 202

Artikel 30 202
1. Algemeen 202

Artikel 31 [Vervallen per 19-01-1994] 202

Artikel 32 203

Artikel 33 203

Artikel 34 203

Artikel 35 203

Bijlage bij de Tracéwet 203
1. Algemeen 203

Deel 2

Artikelsgewijs commentaar op de relevante bepalingen van de Omgevingswet 207

Artikel 2.25 (inhoud instructieregels Rijk) 207
1. Instructieregels 207
2. De verwijzing naar artikel 2.24 207
3. Instructieregels ook van toepassing binnen de eigen overheidslaag 207

Artikel 2.28 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit) 208
1. Parlementaire geschiedenis 208
2. Verplichte instructieregels in het Bkl 210

Artikel 2.29 (verplichte instructieregels Rijk omgevingsplan en projectbesluit voor luchthavens) 211
1. Algemeen 211
2. Parlementaire geschiedenis 211

Artikel 2.32 (ontheffing instructieregels) 212
1. De ontheffing op grond van de Wro 212
2. Parlementaire geschiedenis 212
3. De minister kan zichzelf geen ontheffing verlenen? 213
4. De ontheffing 213

Artikel 4.16 (voorbereidingsbesluit in verband met projectbesluit of instructies) 213
1. Een voorbereidingsbesluit voor een projectbesluit 214

2. De voorbereidingsbescherming van een tracébesluit 214

Hoofdstuk 5 De Omgevingsvergunning en het projectbesluit 215
1. Algemeen 215

Afdeling 5.2 Projectprocedure 215
1. Algemeen 215
§ 5.2.1 Algemene bepalingen voor het projectbesluit 215
1. Algemeen 215

Artikel 5.44 (bevoegd gezag voor het projectbesluit) 216
1. Parlementaire geschiedenis 216
2. Kenmerken van een projectbesluit 216
3. Is een projectbesluit ook een vergunning? 217
4. Een tracébesluit is geen vergunning 217
5. Definitie van project en projectbesluit 218
6. Bevoegd gezag 219
7. De verwijzing naar artikel 2.3 219

Artikel 5.45 (coördinatie uitvoeringsbesluiten) 220
1. Algemeen 220
2. De toepassing van de Awb-coördinatieregeling 221
3. De verhouding tussen de artikelen 5.45 en 5.52 221

Artikel 5.46 (projectbesluit voor hoofdinfrastructuur en primaire waterkeringen) 221
1. Parlementaire geschiedenis 222
2. Het vaststellen van een projectbesluit in relatie tot het subsidiariteitsbeginsel 222
3. Vergeleken met het toepassingsbereik van de Tracéwet 223
4. Vergeleken met de definities van de Tracéwet 223
5. Uitspraak over het begrip hoofdweg op grond van de Tracéwet 224
6. Het oogmerk van de Minister om de bruikbaarheid van de spoorweg te verbeteren 225
§ 5.2.2 Voornemen, verkenning en voorkeursbeslissing 225
1. Algemeen 225
2. Een schets van het eerste deel van de projectprocedure 226
3. Een schets van het eerste deel van de tracéwetprocedure 226

Artikel 5.47 (voornemen) 227
1. Algemeen 227
2. Artikel 5.47, eerste lid (het voornemen) 227
2.1 Definitie voornemen? 227
2.2 De inhoud van de Tw-startbeslissing versus de inhoud van het Ow-voornemen 228

2.3 Het kennis geven van de startbeslissing versus dat van het voornemen 228
3. Artikel 5.47, tweede lid 229
4 Het aandragen van mogelijke oplossingen (artikel 5.47, derde lid) 230
4.1 Artikel 5.47, derde lid, eerste volzin 230
4.2 Artikel 5.47, derde lid, tweede volzin 231
5. Artikel 5.47, vierde en vijfde lid 232
5.1 Brede reikwijdte 232
5.2 Een aparte kennisgeving van de aanvang van de verkenning? 233
5.3 Waardering van het amendement 233
6. Conclusie over artikel 5.47 234

Artikel 5.48 (verkenning) 234
1. Algemeen 234
2. Amendement Van Dik/Faber en Van Veldhoven (109) 234

Artikel 5.49 (voorkeursbeslissing) 236
1. Algemeen 236
2. Geen beroep tegen de voorkeursbeslissing 236

Artikel 5.50 (uitwerken of wijzigen projectbesluit zonder paragraaf 5.2.2) 236
1. Algemeen 236
2. Voorbereidingsprocedure voor de wijziging en uitwerking van een projectbesluit 237
3. Artikel 5.50 is overbodig 237
§ 5.2.3 Projectbesluit 238
1. Algemeen 238

Artikel 5.51 (inhoud projectbesluit) 238
1. Algemeen 238
2. Ontleend aan de Tracéwet 238
3. De (overige) inhoud van het projectbesluit 239

Artikel 5.52 (integraal besluit) 239
1. Algemeen 239
2. Parlementaire geschiedenis bij het eerste lid 239
3. Van apart besluit tot herziening van het bestemmingsplan naar automatische wijziging van het omgevingsplan 240
4. Parlementaire geschiedenis bij het tweede lid 242
5. Integratie van uitvoeringsbesluiten in het projectbesluit 242
5.1 Om welke vergunningen gaat het? 242
5.2 Bevoegd gezag 243
5.3 Het verkeersbesluit op grond van de Wegenverkeerswet 1994 243
5.4 Is er behoefte aan deze integrale besluitvorming? 244
5.5 Artikel 5.52, tweede lid, in de plaats van gelijktijdige besluitvorming? 245
5.6 Advies 245

Artikel 5.53 (beoordelingsregels) 245
1. Het eerste en tweede lid 245

2. Het derde en vierde lid 246

Artikel 5.54 (uitwerking binnen besluit) 247
1. Parlementaire geschiedenis 247
2. De uitwerkingsbevoegheid 247
§ 5.2.4 Gemeentelijke projecten van publiek belang 248
1. Algemeen 248

Artikel 5.55 (gemeentelijk project van publiek belang) 248
1. Algemeen 248
2. Parlementaire geschiedenis 248

Artikel 10.13 (gedoogplichten infrastructuur en water) 249
1. Algemeen 249
2. Gedoogplicht voor een werk ter uitvoering van een projectbesluit 250
3. Het tweede lid van artikel 10.13 251

Artikel 12.3 (vaststelling exploitatieregels of exploitatievoorschriften) 251
1. Algemeen 251
2. Parlementaire geschiedenis 251

Artikel 12.8 (verhaal kosten) 252
1. Algemeen 252
2. Parlementaire geschiedenis 252

Hoofdstuk 16 Procedures 253
1. Algemeen 253

Artikel 16.2 (omgevingsdocumenten en daaraan te stellen vormvereisten) 253
1. Algemeen 253
2. Artikel 12.4 van het Omgevingsbesluit 253
3. De ministeriële regeling van het derde lid 253

Artikel 16.5 (houdbaarheid onderzoeksgegevens) 254
1. Algemeen 254
2. Parlementaire geschiedenis 254
3. Het (nieuwe) tweede lid van artikel 16.5 255
4. Het (vernummerde) derde lid van artikel 16.5 256
4.1 Betekenis van het derde lid 256
4.2 Wat is een Natura 2000-activiteit of een flora- en faunaactiviteit? 256
5. Houdbaarheidsbepaling niet van toepassing bij het maken van een MER 257
6. Idee van de Commissie Elverding 259
7. Ook van toepassing op andere regelgeving dan Tracéwet en Spoedwet wegverbreding 259
8. Much ado about nothing 259
9. Behoefte aan artikel 16.5? 260

Artikel 16.7 (toepassing coördinatieregeling Awb) 260
1. Algemeen 260

2. Consultatie 260
3. Verwijzing naar de Awb 261

Artikel 16.8 (koepelconcept) 261
1. Algemeen 261

Artikel 16.20 (advies en instemming bij projectbesluit) 262
1. Algemeen 262
2. Parlementaire geschiedenis 262

Artikel 16.58 (aanhoudingsregeling vanwege voorbereidingsbesluit) 263
1. Algemeen 263

Afdeling 16.6 Projectprocedure 263
1. Algemeen 263
§ 16.6.1 Voorkeursbeslissing 264
1. Algemeen 264

Artikel 16.70 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) 264
1. Algemeen 264
2. De relatie met artikel 5.47, tweede lid 264
3. Gemeentelijk project van publiek belang 264
4. Artikelen 16.70 en 16.71 265
5. Onderdeel b: een vreemde eend in de bijt 265
§ 16.6.2 Projectbesluit 265
1. Algemeen 265

Artikel 16.71 (toepassing afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht) 266
1. Algemeen 266
2. Onderdelen b en c 266
3. Artikelen 16.70 en 16.71 266

Artikel 16.73 (afwijzing aanvraag om projectbesluit vast te stellen) 266

Artikel 16.71 is niet van toepassing op de afwijzing van een aanvraag om een projectbesluit vast te stellen. 266
1. Algemeen 266
2. Afwijzing aanvraag om een projectbesluit vast te stellen 267
3. Afwijzing aanvraag om een inpassingsplan vast te stellen 267

Artikel 16.74 (geen belemmering projectbesluit) 267
1. Oorspronkelijk voorstel van wet 267
2. Nota van wijziging 267

Artikel 16.75 (toepassing onteigeningswet) 268
1. Algemeen 268

Artikel 16.76 (toepassing onteigeningswet) 268

1. Algemeen 269
2. Huidige wetgeving 269

Afdeling 16.7 Beslistermijn, inwerkingtreding en beroep 269
1. Algemeen 269

Artikel 16.78 (inwerkingtreding omgevingsplan en projectbesluit) 269
1. Algemeen 270
2. Parlementaire geschiedenis 270
3. Aansluiting bij de Awb? 270
4. Inwerkingtreding projectbesluit versus die van het tracébesluit 271

Artikel 16.83 (ondergeschikte wijzigingen aangevochten besluit) 271
1. Algemeen 271

Artikel 16.86 (beroepsgronden bij uitvoeringsbesluit van projectbesluit) 272
1. Algemeen 272
2. Parlementaire geschiedenis 272

Artikel 16.87 (rechterlijke beslistermijn bij projectprocedure) 273
1. Algemeen 273
2. Termijnen in de Tracéwet en de Crisis- en herstelwet 273
3. Ontvangst verweerschrift in plaats van afloop beroepstermijn 273

Afdeling 16.8 Algemene delegatiegrondslagen procedurele en vormvereisten 274
1. Algemeen 274

Artikel 16.88 (delegatiegrondslag procedurele en vormvereisten) 274
1. Algemeen 274
2. Omgevingsbesluit 275
3. Wijziging van artikel 5.51 Ow met de inhoud van artikel 4.5 van het Ob 276

Artikel 18.2 (toedeling handhavingstaak) 276
1. Parlementaire geschiedenis 276

Bijlage A Overzicht van wetswijzigingen Tracéwet 277
1 Oorspronkelijke wet 277
1.1 Leeswijzer 277
1.2 De achtergronden van het oorspronkelijk wetsvoorstel 277
1.3 Besluitvorming vóór 1994 277
1.3.1 De buitenwettelijke tracéwetprocedure 277
1.3.2 Dubbele besluitvorming 278
1.3.3 Tijd voor een wettelijke regeling 278
1.3.4 De duur van de besluitvormingsprocedure 279
1.3.5 De inwerkingtreding van de Tracéwet 280
2 Wijziging van de Tracéwet (1 januari 1994) 280
3 Wijziging van de Tracéwet (19 januari 1994) 281
4 Wijziging van de Tracéwet (1 juli 1994) 281
5 Wijziging van de Tracéwet (17 mei 1995) 281
6 Wijziging van de Tracéwet (25 juni 1997) 281
6.1 Koppeling met het Besluit milieu-effectrapportage 1994 281
6.2 Verbetering van de procedure ten aanzien van de hogere waarden 283
7 Wijziging van de Tracéwet (15 oktober 2000) 283
7.1 Doorwerking in de ruimtelijke ordening 284
7.2 De gecoördineerde vergunningverlening 284
7.3 Onteigeningsrechtelijke voorzieningen 285
7.4 Rechtsbescherming 285
7.5 Van ontwerp-tracébesluit naar tracébesluit 286
8. Wijziging van de Tracéwet (1 juli 2002) 287
9. Wijziging van de Tracéwet (1 februari 2004) 287
10. Wijziging van de Tracéwet (1 januari 2005) 287
11. Wijziging van de Tracéwet (25 februari 2005) 288
12. Wijziging Tracéwet (1 juli 2005) 288
13. Wijziging van de Tracéwet (30 november 2005) 288
13.1 Hoofdpunten van de wet van 20 oktober 2005 288
13.2 De verkorte tracéwetprocedure 289
13.3 Uitbreiding van het toepassingsbereik van de Tracéwet 290
13.4 Bevoegd gezag 290
13.5 Relatie Tracéwet en Besluit milieu-effectrapportage 1994 291
13.6 De invoering van een halfjaarlijkse voortgangsrapportage 291
13.7 Een wettelijke regeling van de nadeelcompensatie 291
13.8 Tijdwinst 291
14. Wijziging van de Tracéwet (28 december 2005) 292
15. Wijziging van de Tracéwet (1 januari 2006) 292
16. Wijziging van de Tracéwet (8 maart 2006) 292
17. Wijziging van de Tracéwet ( 25 mei 2006) 293
18. Wijziging van de Tracéwet (13 december 2006) 293
19. Wijziging van de Tracéwet (1 juli 2008) 293
20. Wijziging van de Tracéwet.(1 januari 2009; terugwerkende kracht) 293
20.1 Vereenvoudiging van de milieueffectrapportage 294
20.2 Ministeriële regeling voor effectbepalingsmethoden 294
20.3 Bevriezing van onderzoeksgegevens 294
20.4 Geografische afbakening van het onderzoeksgebied (luchtkwaliteit) 294
20.5 Luchtkwaliteit: vooruitlopen op het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 294
21. Wijziging van de Tracéwet (1 juli 2008; terugwerkende kracht) 295
22. Wijziging van de Tracéwet (31 maart 2010) 295
22.1 De wijzigingen van de Tracéwet 295
22.2 De Crisis- en herstelwetbepalingen die van belang zijn voor Tracé-wetbesluiten 296
23. Wijziging van de Tracéwet (1 juli 2010) 296
24. Wijziging van de Tracéwet (1 oktober 2010) 296
25. Wijziging van de Tracéwet (14 januari 2011) 297
26. Wijziging van de Tracéwet (1 juli 2011) 297
27. Wijziging van de Tracéwet (1 januari 2012) 298
27.1 Definities 298
27.2 Hoofdstuk II 298
27.3 Hoofdstuk III 298
27.4 Overige wijzigingen 298
28. Wijziging van de Tracéwet (1 juli 2012) 299
29. Wijziging van de Tracéwet (1 januari 2013) 299
29.1 Wijziging van de Tracéwet 299
29.2 Bijlagen bij de Awb 300
30. Wijziging van de Tracéwet (25 april 2013) 300
31. Wijziging van de Tracéwet (1 juli 2013) 300
32. Wijziging van de Tracéwet (1 juli 2013) 301
33. Wijziging van de Tracéwet (1 januari 2017) 301
34 Aanstaande wijzigingen (peildatum 1 januari 2017) 301
34.1 Wijziging van de Tracéwet (datum niet bekend) 301
34.2 Wijziging van de Tracéwet (datum niet bekend) 302
35. Intrekking van de Tracéwet door de Omgevingswet (2019?) 302

Bijlage B Jurisprudentie 303

Bijlage C Literatuurlijst 311

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Besluitvorming over de aanleg en wijziging van hoofdinfrastructuur