Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20

Getuigenbewijs in civiele zaken

Paperback Nederlands 2015 9789013131994
Vandaag voor 17:00 uur besteld, morgen in huis

Samenvatting

Een getuigenverklaring kan in een civiele procedure een belangrijk bewijsmiddel zijn. Bewijslevering door getuigen vindt plaats in het kader van de waarheidsvinding. De civiele rechter oordeelt mede aan de hand van het geleverde bewijs over de vaststelling en verwezenlijking van burgerlijke rechten en plichten.

Getuigenbewijs in civiele zaken behandelt de regels die gelden voor de totstandkoming en het gebruik van getuigenverklaringen in civiele zaken. Ook zijn aandachtspunten opgenomen voor de jurist die in de praktijk bij een getuigenverhoor betrokken is.

Het boek omvat het getuigenverhoor in de bodemprocedure en het voorlopig getuigenverhoor. De eerste twee hoofdstukken hebben betrekking op algemene begrippen rond getuigenbewijs en op de vraag wie als getuige in een civiele procedure kan fungeren. De volgende hoofdstukken behandelen het getuigenverhoor in civiele zaken chronologisch, vanaf het bewijsaanbod van een partij tot en met de beslissing van de civiele rechter na de bewijslevering door middel van getuigen.

Specificaties

ISBN13:9789013131994
Taal:Nederlands
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:228
Druk:1
Verschijningsdatum:10-7-2015
Hoofdrubriek:Juridisch
ISSN:

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Over Gerdineke de Groot

Prof. mr. G. de Groot is in 2008 cum laude gepromoveerd op het proefschrift Het deskundigenadvies in de civiele procedure. Zij is werkzaam als vicepresident in de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar Rechtspraak en conflictoplossing aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Andere boeken door Gerdineke de Groot

Inhoudsopgave

Voorwoord / V
Gebruikte afkortingen / XXIII
1. Inleiding / 1
2. Getuigenbewijs in de civiele procedure / 5
2.1 Getuigenbewijs en waarheidsvinding / 5
2.2 Getuigenbewijs waarover? / 10
2.3 Getuigenbewijs en deskundigenbewijs / 16
2.4 Getuigenbewijs en schriftelijk bewijs / 20
2.5 Modernisering van getuigenbewijs / 23
3. Wie kan getuige zijn? / 25
3.1 Inleiding / 25
3.2 Natuurlijke personen / 25
3.3 Partijgetuigen / 26
3.4 Minderjarigen en personen met een beperkte geestelijke ontwikkeling / 33
4. Bevel tot getuigenverhoor / 35
4.1 Inleiding / 35
4.2 Procesrechtelijk kader / 35
4.3 Het recht op getuigenbewijs / 37
4.4 Ambtshalve bewijs opdragen / 51
4.5 Het gelasten van een getuigenverhoor / 52
4.6 Afzien van bewijslevering door getuigen / 59
5. Voorbereiding van een getuigenverhoor / 61
5.1 Dagbepaling / 61
5.2 Plaatsbepaling / 62
5.3 Opgave van te horen getuigen / 63
5.4 Oproeping van getuigen / 64
5.5 Contact met een getuige voorafgaand aan het getuigenverhoor / 67
VII
6. Getuigplicht en verschoningsrecht / 71
6.1 Inleiding / 71
6.2 Getuigplicht / 71
6.3 Verschoningsrecht / 80
7. Het horen van getuigen / 99
7.1 Inleiding / 99
7.2 Verhoor ter zitting / 99
7.3 Verhoor door één rechter / 101
7.4 Aanwezigheid van partijen / 102
7.5 Taal / 104
7.6 Volgorde van te horen getuigen / 105
7.7 Formaliteiten / 107
7.8 Het horen van een getuige met oog voor de bewijswaardering / 110
7.9 Meineed / 114
7.10 Beletten van de beantwoording van een vraag / 116
7.11 Proces-verbaal van getuigenverhoor / 117
7.12 Sluiting en heropening van een getuigenverhoor / 121
7.13 Grensoverschrijdende rogatoire commissie / 123
8. Tegenbewijs door middel van getuigen / 127
8.1 Inleiding / 127
8.2 Tegenbewijs door middel van getuigenbewijs / 128
8.3 Het recht op contra-enquête / 131
8.4 Verzoekprocedures / 132
9. Voorlopig getuigenverhoor / 133
9.1 Inleiding / 133
9.2 Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor / 133
9.3 Bevoegde rechter / 135
9.4 Inhoud van het verzoek / 137
9.5 Behandeling van het verzoek / 138
9.6 Beoordeling van het verzoek / 138
9.7 Het horen van getuigen in een voorlopig getuigenverhoor / 142
9.8 Einde van een voorlopig getuigenverhoor / 144
10. Waardering van getuigenbewijs / 147
10.1 Inleiding / 147
10.2 Totstandkoming van een bewijsoordeel / 147
10.3 Gevolgen van een bewijsoordeel / 156
10.4 Voorlopig getuigenverhoor / 157
11. Kosten / 159
11.1 Inleiding / 159
11.2 Begroting van kosten / 159
Verkorte inhoudsopgave
VIII
11.3 Kostenveroordeling / 162
11.4 Voorlopig getuigenverhoor / 163
Lijst van aangehaalde literatuur / 165
Trefwoordenlijst / 179
Lijst van aangehaalde bepalingen / 183
Lijst van aangehaalde rechtspraak / 189
Verkorte inhoudsopgave
IX

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord / V
Verkorte inhoudsopgave / VII
Inhoudsopgave / XI
Gebruikte afkortingen / XXIII
1. Inleiding / 1
1 Bewijsrecht / 1
2 Civiele zaken / 2
3 Overzicht en afgrenzing / 2
4 Normatief kader / 3
2. Getuigenbewijs in de civiele procedure / 5
2.1 Getuigenbewijs en waarheidsvinding / 5
5 Algemeen / 5
6 Bewijslevering en oordeelsvorming / 5
7 Vrij bewijsstelsel / 6
8 Beperkingen van vrij bewijsstelsel / 8
9 Noodzaak en relativiteit van getuigenbewijs / 9
2.2 Getuigenbewijs waarover? / 10
2.2.1 Inleiding / 10
10 Algemeen / 10
11 Uit eigen waarneming / 10
2.2.2 Betekenis van ‘uit eigen waarneming’ / 10
12 Ruime uitleg / 10
13 Zintuiglijke waarneming / 11
14 Van horen zeggen / 11
XI
15 Indrukken / 12
16 Mening, conclusie en veronderstelling / 12
17 Eigen onderzoek / 13
18 Toetsing in cassatie / 14
2.2.3 Feiten waarop een getuigenverklaring betrekking kan hebben / 14
19 Ruim feitbegrip / 14
20 Afbakening van feiten / 15
21 Voor menselijke waarneming vatbare feiten / 16
2.3 Getuigenbewijs en deskundigenbewijs / 17
22 Algemeen / 17
23 Het onderwerp van de bewijslevering / 17
24 Invloed van partijen op de totstandkoming van het bewijs / 18
25 Mondelinge of schriftelijke interactie / 18
26 Waarnemingen van een derde / 19
27 De vervangbaarheid van getuige en deskundige / 19
2.4 Getuigenbewijs en schriftelijk bewijs / 20
28 In het geding brengen van schriftelijk bewijs / 20
29 Vragen aan getuigen over schriftelijk bewijs / 21
30 Waardering van schriftelijk bewijs / 21
31 Schriftelijke verklaring / 21
2.5 Modernisering van getuigenbewijs / 23
32 Alternatieven ter besparing van tijd en kosten / 23
33 Regeling inzake kantoorverklaringen / 23
34 Beeld- en geluidsopnamen / 24
3. Wie kan getuige zijn? / 25
3.1 Inleiding / 25
35 Eenieder kan getuige zijn / 25
3.2 Natuurlijke personen / 25
36 Natuurlijke persoon en rechtspersoon / 25
37 Bekwaamheid / 26
3.3 Partijgetuigen / 26
3.3.1 Inleiding / 26
38 Eén woord, twee betekenissen / 26
3.3.2 Aspecten van toelaatbaarheid / 26
39 Wettelijk kader / 26
40 Equality of arms en partijgetuigen / 28
41 Bewijslevering tegen zichzelf / 29
Inhoudsopgave
XII
3.3.3 Wie is partijgetuige? / 30
42 Partij als getuige / 30
43 Inhoud en strekking van beperkte bewijskracht / 30
44 Formele en materiële procespartij / 30
45 Een rechtspersoon is procespartij / 31
46 Cumulatie van partijen en vorderingen / 31
47 Cessie / 31
48 Huwelijk en geregistreerd partnerschap / 32
49 Peilmoment / 32
50 Schriftelijke verklaring van partijgetuige / 32
3.4 Minderjarigen en personen met een beperkte geestelijke
ontwikkeling / 33
51 Bekwaamheid / 33
52 Beëdiging / 33
4. Bevel tot getuigenverhoor / 35
4.1 Inleiding / 35
53 Overzicht / 35
4.2 Procesrechtelijk kader / 35
54 Getuigenverhoor en procesrechtelijk beslissingsmodel / 35
55 Recht op bewijslevering / 36
4.3 Het recht op getuigenbewijs / 37
4.3.1 Inhoud en reikwijdte van het recht op getuigenbewijs / 37
56 Toelaatbaarheid van getuigenbewijs / 37
57 De aanspraak op bewijslevering door getuigen / 37
58 Keuze van de te horen getuigen / 38
59 Een getuigenverhoor verzoeken / 39
4.3.2 Het bewijsaanbod / 39
60 Algemeen / 39
61 Voldoende specifiek / 40
62 Ter zake dienend / 41
63 Voldoende specifiek en ter zake dienend / 42
64 Dezelfde getuigen nogmaals horen / 42
65 Partijgetuige nogmaals horen / 43
66 Een bewijsaanbod in een laat stadium van de procedure / 43
67 Niet meer voldoende specifiek en ter zake dienend / 45
68 Een bewijsaanbod is vormvrij / 45
Inhoudsopgave
XIII
4.3.3 Passeren van een bewijsaanbod / 46
69 Algemeen / 46
70 Prognoseverbod / 48
71 Prognoseverbod en partijgetuige / 49
72 Toetsing in cassatie / 49
73 Buitenlands recht / 50
4.3.4 Het recht op getuigenbewijs in verzoekprocedures / 51
74 Hoofdregel en uitzonderingen / 51
4.4 Ambtshalve bewijs opdragen / 51
75 Discretionaire bevoegdheid / 51
76 Geen prognoseverbod / 52
4.5 Het gelasten van een getuigenverhoor / 52
4.5.1 Inleiding / 52
77 Tussenuitspraak / 52
4.5.2 De bewijsopdracht / 53
78 Aan welke partij / 53
79 Omtrent welke feiten / 53
80 Belang van het probandum / 53
81 De formulering van een probandum / 54
82 Bewijsopdracht bij mondelinge behandeling / 56
4.5.3 Bewijsopdracht met betrekking tot bepaalde getuigen / 58
83 De rol van partijen en de rechter / 58
4.5.4 Tussentijds rechtsmiddel tegen bewijsopdracht / 58
84 Karakter van de bewijsopdracht / 58
85 Art. 399 Rv / 59
4.6 Afzien van bewijslevering door getuigen / 59
86 Bewijsrisico / 59
87 Gedrag bij uitlating enquête / 59
88 Herkansing in hoger beroep / 60
5. Voorbereiding van een getuigenverhoor / 61
5.1 Dagbepaling / 61
89 Twee varianten / 61
90 Planning / 61
Inhoudsopgave
XIV
5.2 Plaatsbepaling / 62
91 Getuigenverhoor in gerechtsgebouw / 62
92 Getuigenverhoor buiten gerechtsgebouw / 62
5.3 Opgave van te horen getuigen / 63
93 Uitlating enquête / 63
94 Aantal en namen van te horen getuigen / 63
95 Een partij verzuimt tijdig opgave van getuigen te doen / 64
5.4 Oproeping van getuigen / 64
96 Algemeen / 64
97 Inhoud van de oproeping / 65
98 Oproepingstermijn / 65
99 Oproeping tegen een datum en tijdstip / 66
100 Oproeping bij brief of aangetekende brief / 66
101 Oproeping van een tolk / 67
5.5 Contact met een getuige voorafgaand aan het getuigenverhoor / 67
102 Bewijsrisico / 67
103 Procesrechtelijk kader / 67
104 Voorlichting / 68
105 Voorlichting of beïnvloeding / 68
6. Getuigplicht en verschoningsrecht / 71
6.1 Inleiding / 71
106 Overzicht / 71
6.2 Getuigplicht / 71
107 Inleiding / 71
6.2.1 Inhoud van de getuigplicht / 72
108 Verschijnen en verklaren / 72
109 Aard van de getuigplicht / 72
6.2.2 De getuige verschijnt niet / 73
110 Controle van de oproeping / 73
111 Nogmaals oproepen / 73
112 Bevel medebrenging / 74
113 Uitvoering van een bevel medebrenging / 75
114 Een tweede bevel medebrenging / 75
115 Getuige buiten Nederland / 75
116 Bevel medebrenging ten aanzien van partijgetuige / 76
Inhoudsopgave
XV
6.2.3 De getuige wil niet verschijnen omdat hij niet wil verklaren / 76
117 Hoofdregel: plicht tot verschijnen / 76
118 De rechter als getuige / 76
6.2.4 De verschenen getuige weigert te verklaren / 77
119 Onderzoek naar weigeringsgronden / 77
6.2.5 Dwangmiddelen / 77
120 Overzicht / 77
121 Uiterste middel / 78
122 Gijzeling / 78
123 Dwangsom / 79
6.2.6 De partijgetuige weigert te verklaren / 79
124 Geen dwangmiddelen / 79
125 Wel getuigplicht / 79
6.2.7 Strafsancties / 80
126 Handelen in strijd met de getuigplicht / 80
6.3 Verschoningsrecht / 80
6.3.1 Inleiding / 80
127 Getuigplicht en verschoningsrecht / 80
128 Incident / 80
129 Overzicht / 81
6.3.2 Familieverschoningsrecht / 81
130 Kring van verschoningsgerechtigden / 81
131 Partijgetuige / 82
132 Buiten de kring geen verschoningsrecht / 82
133 Toepassing / 82
6.3.3 Strafrechtelijk verschoningsrecht / 83
134 Inhoud en strekking / 83
135 Toepassing / 84
6.3.4 Vaststelling van functioneel verschoningsrecht / 85
136 Inhoud en strekking / 85
137 Geheimhoudingsplicht / 86
138 Belangenafweging / 86
139 Kring van verschoningsgerechtigden / 87
140 Partijgetuige / 89
141 Geen verschoningsrecht / 89
142 Mediator en grensoverschrijdende zaken / 90
Inhoudsopgave
XVI
6.3.5 Afgeleid functioneel verschoningsrecht / 91
143 Afgeleid van de verschoningsgerechtigde / 91
6.3.6 Toepassing van functioneel verschoningsrecht / 92
144 Verplichting tot verschijnen / 92
145 Bescherming van geheimhoudingsplicht / 92
146 Behandeling van beroep op verschoningsrecht / 93
147 Gebundelde behandeling van beroep op verschoningsrecht / 94
148 Reikwijdte verschoningsrecht / 94
149 Reikwijdte verschoningsrecht van rijksbelastingambtenaar / 95
150 Reikwijdte verschoningsrecht van notaris en advocaat / 96
6.3.7 Rechtsmiddel tegen beslissing over verschoningsrecht / 97
151 Positie van getuige / 97
152 Positie van partij / 98
7. Het horen van getuigen / 99
7.1 Inleiding / 99
153 Overzicht / 99
7.2 Verhoor ter zitting / 99
154 Openbaarheid / 99
155 Verplaatsing van de zitting / 100
156 Telehoren / 100
7.3 Verhoor door één rechter / 101
157 Enkelvoudige kamer / 101
158 Meervoudige kamer / 101
7.4 Aanwezigheid van partijen / 102
159 Het recht aanwezig te zijn / 102
160 Een plicht aanwezig te zijn / 102
161 Afwezigheid van een partij of rechtshulpverlener / 103
7.5 Taal / 104
162 Welke taal / 104
163 Bijstand van een tolk / 105
7.6 Volgorde van te horen getuigen / 105
164 Keuze van de volgorde / 105
165 Partijgetuige als eerste? / 106
166 Beïnvloeding van getuigen / 107
Inhoudsopgave
XVII
7.7 Formaliteiten / 107
167 Inleiding / 107
168 Introductie van aanwezigen / 108
169 Introductie van de getuige / 108
170 Beëdiging / 108
7.8 Het horen van een getuige met oog voor de bewijswaardering / 110
171 Vragen over het probandum / 110
172 Onafhankelijkheid van de getuige / 111
173 Schriftelijke verklaring van de getuige / 111
174 Open vragen / 112
175 Bronnen van wetenschap / 112
176 Tijdsverloop / 113
177 Tegenstrijdigheden en inconsistenties / 113
178 Partijverklaringen / 114
7.9 Meineed / 114
179 Twijfels aan geloofwaardigheid / 114
180 Vermoeden van onwaarheid / 115
181 Onware verklaring in proces-verbaal van getuigenverhoor / 115
7.10 Beletten van de beantwoording van een vraag / 116
182 Algemeen / 116
183 Probandum / 116
184 Waarborg voor geheimhouding / 116
185 Vragen over onbekende stukken / 117
7.11 Proces-verbaal van getuigenverhoor / 117
186 Vormvereisten / 117
187 Weergave van totstandkoming van verklaringen / 118
188 Redenen van wetenschap / 118
189 Vastleggen van de verklaring / 119
190 Voorlezing en ondertekening / 119
191 Ondertekening en afgifte van proces-verbaal / 120
192 Proces-verbaal niet vereist / 121
7.12 Sluiting en heropening van een getuigenverhoor / 121
193 Vervolg van de procedure / 121
194 Heropening van getuigenverhoor / 122
7.13 Grensoverschrijdende rogatoire commissie / 123
195 Begrip en grondslag / 123
196 De getuige is niet in Nederland / 123
197 Geen rogatoire commissie / 124
198 Rogatoire commissie op verzoek van Nederlandse rechter / 125
199 Rogatoire commissie op verzoek van buitenlandse rechter / 125
Inhoudsopgave
XVIII
8. Tegenbewijs door middel van getuigen / 127
8.1 Inleiding / 127
200 Overzicht / 127
8.2 Tegenbewijs door middel van getuigenbewijs / 127
201 Toegang tot tegenbewijslevering / 127
202 Specificatie in beginsel niet vereist / 128
203 Uitzondering: specificatie wel vereist / 129
204 Ter zake dienend / 130
205 Horen van getuigen / 130
8.3 Het recht op contra-enquête / 131
206 Aard en inhoud van het recht op contra-enquête / 131
207 Functies van contra-enquête / 131
208 Tijdstip contra-enquête / 132
8.4 Verzoekprocedures / 132
209 Tegenbewijs in verzoekprocedures / 132
9. Voorlopig getuigenverhoor / 133
9.1 Inleiding / 133
210 Overzicht / 133
9.2 Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor / 133
211 Verzoekprocedure / 133
212 Verzoek van een belanghebbende / 134
213 Verzoek van een partij / 134
9.3 Bevoegde rechter / 135
214 Absolute en relatieve competentie / 135
215 Verhouding tot andere procedures / 136
216 Toepasselijkheid EEX-Verordening / 136
9.4 Inhoud van het verzoek / 137
217 Algemene eisen / 137
218 Probandum / 137
9.5 Behandeling van het verzoek / 138
219 Uitgangspunt: mondelinge behandeling / 138
220 Spoedeisendheid / 138
9.6 Beoordeling van het verzoek / 138
221 Inleiding / 138
222 Toewijsbaarheid / 139
Inhoudsopgave
XIX
223 Afwijzingsgronden / 140
224 Rechtsmiddelen / 141
9.7 Het horen van getuigen in een voorlopig getuigenverhoor / 142
225 Dag- en plaatsbepaling / 142
226 Termijnen en formaliteiten / 142
227 Het verhoor / 143
228 Contra-enquête / 144
9.8 Einde van een voorlopig getuigenverhoor / 144
229 Sluiting en heropening / 144
230 Mondelinge behandeling / 144
10. Waardering van getuigenbewijs / 147
10.1 Inleiding / 147
231 Overzicht / 147
10.2 Totstandkoming van een bewijsoordeel / 147
232 Bewijsoordeel / 147
233 Welke rechter oordeelt over het bewijs? / 148
234 Bewijswaardering / 149
235 Bewijswaardering in een volgende instantie / 150
236 Waardering van tegenbewijs / 151
237 Partijgetuige en partijverklaring / 151
238 Partijgetuige belast met tegenbewijs / 153
239 Bewijsovereenkomst / 154
240 Motivering van een bewijsoordeel / 154
10.3 Gevolgen van een bewijsoordeel / 156
241 Feitenvaststelling en beslissing / 156
242 Nadere bewijslevering / 156
243 Terugkomen van bindende eindbeslissing / 156
10.4 Voorlopig getuigenverhoor / 157
244 In het geding brengen van processen-verbaal / 157
245 Bewijswaardering na voorlopig getuigenverhoor / 157
11. Kosten / 159
11.1 Inleiding / 159
246 Overzicht / 159
11.2 Begroting van kosten / 159
247 Uitgangspunten getuigenkosten / 159
248 Begroting van kosten van getuige / 160
Inhoudsopgave
XX
249 Kosten partijgetuige / 161
250 Kosten van een tolk / 161
11.3 Kostenveroordeling / 162
251 Proceskostenveroordeling / 162
252 Kostenveroordeling getuige / 162
11.4 Voorlopig getuigenverhoor / 163
253 Afwikkeling kosten / 163
Lijst van aangehaalde literatuur / 165
Trefwoordenlijst / 179
Lijst van aangehaalde bepalingen / 183
Lijst van aangehaalde rechtspraak / 189
XXI
Inhoudsopgave

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Getuigenbewijs in civiele zaken